Lausunto 18.6.2013
Lau­sun­to hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­tä laik­si tak­sin­kul­jet­ta­jan am­mat­ti­pä­te­vyy­des­tä an­ne­tun lain (695/2009) muut­ta­mi­ses­ta

Näkövammaisten Keskusliitto ry
Liikenne- ja viestintäministeriö

Viite: Lausuntopyyntö LVM148/03/2013, LVM022:00/2013

Yleistä

Näkövammaisten Keskusliitto edustaa 24 jäsenyhdistystä ja yhteensä yli 10.000 näkövammaista ihmistä. Näkövammaisten Keskusliitto edistää näkövammaisten ihmisten mahdollisuuksia elää omaehtoista ja sisältörikasta elämää. Liitto puolustaa työllään perus- ja ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista jokaisen näkövammaisen kohdalla toimintakyvyn rajoitteista riippumatta.

Näkövammaisten Keskusliitto haluaa kommentoida luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi taksinkuljettajan ammattipätevyydestä nimenomaan oman jäsenkuntansa näkökulmasta. Näkövammaisista suurin osa käyttää ainakin jossain määrin vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua, jota taksi autoilijat toteuttavat. Kuljetuspalveluiden avulla näkövammaiset pystyvät itsenäisesti liikkumaan ja toimimaan yhdenvertaisesti yhteiskunnassa.
Tämä on tästä syystä jäsenkunnallemme hyvin tärkeä asiakokonaisuus.

Taksinkuljettajien peruskoulutus

Näkövammaisten Keskusliitto pitää hyvänä parannuksena sitä, että esityksessä on kiinnitetty huomiota taksinkuljettajien peruskoulutuksen parantamiseen, erityisesti huomioon ottaen erityisryhmien kuljettaminen ja avustaminen. Koulutukseen ehdotetaan lisättäväksi käytännön harjoituksia erityisryhmien avustamisesta ja näiden turvallisuudesta huolehtimisesta niin, että käytännönharjoitusten osuus olisi vähintään kolme tuntia. Koulutuksen kokonaiskestoa ei kuitenkaan olla pidentämässä. Toivoisimme että käytännön harjoituksiin erityisryhmien kuljettamisesta käytettäisiin enemmän aikaa ja koko koulutuksen kestoa näin pidennettäisiin.

Ajoluvan ikärajasta luopuminen

Näkövammaisten Keskusliitto suhtautuu varauksellisesti 70 vuoden ikärajan poistamiseen. Esityksessä yläikärajan poistoa perustellaan mm. sillä, että samaisesta yläikärajan poistosta on luovuttu ajokorttivaatimusten kautta linja-auton ja kuorma-autovetoisten E-luokan ajoneuvoyhdistelmän kuljettajavaatimuksista vuonna 2010. Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyydestä on säädetty kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (273/2012), jossa edellytetään huomattavan paljon tiukempia koulutusvaatimuksia, kuin mitä taksinkuljettajan ammattipätevyydessä annetussa laissa. Jotta viittaus ja yhdenvertaisuus kuorma- ja linja-autonkuljettajiin voisi toteutua, tulisi tälläkin perusteella lisätä taksinkuljettajien koulutusta.

Esityksen mukaan 70-vuotiaan kuljettajan ajolupaa voitaisiin jatkaa kun hakijan edellytykset ajoluvan saamiseen täyttyvät. Iäkkään taksinkuljettajan terveydelliset edellytykset ajamiseen ja kuljettajana toimimiseen arvioitaisiin ajokorttimenettelyssä käytössä olevan ikääntymisen vaikutukset huomioon ottavan laajennetun lääkärintarkastuksen perusteella. Lausunnon antaa yleis- tai erikoislääkäri. Lääkäri arvioi ikääntymisen vaikutuksia ajamiseen ja liikenteessä toimimiseen. Näkövammaisten ja muiden erityisryhmien osalta olisi kuitenkin välttämätöntä, että arvioitaisiin kuljettajan ikääntymisen vaikutus vammaisen henkilön kuljettamiseen ja avustamiseen. Erityisesti esteettömien taksien kuljettajat joutuvat avustamaan pyörätuolissa kulkevia, käsittelemään apuvälineitä ja siirtämään mahdollisesti henkilöitä pyörätuolista auton istuimelle. Tämä vaatii siis paljon muutakin kuin ajamista liikenteessä joten myös tämä puoli tulisi selvittää ajamisen ja liikenteessä selviämisen lisäksi.

Laajennetun lääkärintarkastuksen yhteydessä tulee selvittää taksinkuljettajan edellytykset avustaa erityisryhmiä ja toimia heidän kuljettajanaan. Tämä on erityisen tärkeää esteettömien taksien kuljettajille. Näkövammaisten Keskusliitto pitää tärkeänä, että tämä vaatimus kirjataan lakiin tai vähintään perusteluihin.

Näkövammaisten Keskusliitto pitää myös tärkeänä että jatkoluvan myöntämisedellytyksiin kuuluisi jatkokoulutus, jossa myös otettaisiin huomioon erityisryhmien tarpeet, heidän kuljettamisensa ja avustamisensa.

Lopuksi

Näkövammaisten Keskusliitto pitää tärkeänä, että taksikuljettajien peruskoulutukseen lisätään käytännön harjoituksia. Koulutusaikaa (30 t) tulisi kuitenkin pidentää vähintään tämän käytännön harjoituksen verran, jotta se käytännössä toteutuu halutulla tavalla ja lisää taksin kuljettajien taitoja erityisryhmien kuljetuksissa.

Ajoluvan jatkamisen edellytyksenä yli 70 -vuotiaille tulee laajennetun lääkärintarkastuksen lisäksi olla selvitys siitä, että he kykenevät avustamaan erityisryhmiä. Tämä on erityisen tärkeää esteettömän taksiauton kuljettajille. Lisäksi ikääntyviltä kuljettajilta tulisi vaatia jatkokoulutuksen suorittaminen. Ja tässä jatkokoulutuksessa tulisi käydä läpi erityisryhmien kuljettamiseen ja avustamiseen liittyvät asiat.
NÄKÖVAMMAISTEN KESKUSLIITTO RY

Jukka Tahvanainen
toimitusjohtaja

Merja Heikkonen
järjestöjohtaja


Lisätiedot: oikeuksienvalvontalakimies Liisa Murto, p. 050-5508899, etunimi.sukunimi@nkl.fi