Lausunto 13.11.2013
Hal­li­tuk­sen esi­tys edus­kun­nal­le laik­si pe­ru­so­pe­tus­lain, lu­kio­lain, am­ma­til­li­ses­ta kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun lain, am­ma­til­li­ses­ta ai­kuis­kou­lu­tuk­ses­ta an­ne­tun lain ja kun­nan pe­rus­pal­ve­lui­den­val­tio­no­suu­des­ta an­ne­tun lain 41 §:n muut­ta­mi­ses­ta

Vammaisfoorumi ry
Handikappforum rf
Finnish Disability Forum

Eduskunta
Sivistysvaliokunta

Vammaisfoorumi kannattaa perusopetuslain uuden 4 a §:n säätämistä. Sen soveltamisessa on lähtökohtana oltava oppilaan etu. Perusopetuslain 29 §:n osalta Vammaisfoorumi on huolestunut mm. koulukuljetuksen vuoksi odottavien oppilaiden tilanteesta.

Oppilaan ja opiskelijan velvollisuuksia koskevien pykälien osalta Vammaisfoorumi muistuttaa, että vahingonteko voi kohdistua myös mm. välttämättömään apuvälineeseen tai vastaavaan.

Osallisuuden ja osallistumisen osalta Vammaisfoorumi muistuttaa sen koskevan myös vammaisia oppilaita ja opiskelijoita sekä oppilaiden tai opiskelijoiden vammaisia vanhempia tai huoltajia.

Taustaa

Vammaisfoorumi ry kiittää sivistysvaliokuntaa mahdollisuudesta tulla kuultavaksi sen käsitellessä hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain ja kunnan peruspalveluidenvaltionosuudesta annetun lain 41 §:n muuttamisesta.

Vammaisfoorumi on 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö, joka jäsenjärjestöjensä kautta edustaa yli 320 000 vammaista ja pitkäaikaissairasta henkilöä. Järjestön kotimainen vaikuttamistoiminta keskittyy vammaisten yhdenvertaisen osallistumisen turvaamiseen.

Esityksen tavoitteena on parantaa useista tekijöistä koostuvaa koulun ja oppilaitoksen työrauhaa laajasti eri toimintamuotoja muuttamalla ja kehittämällä.

Perusopetuslaki

Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen opetus, § 4 a

Erikoissairaanhoidossa olevan oppivelvollisen opetuksesta ehdotetaan säädettäväksi uudessa perusopetuslain 4 a §:ssä.

Yleisellä tasolla määriteltäisiin, että kyseessä on oppivelvolliselle annettava opetus, jolla on oppimista ja koulunkäyntiä ylläpitävä sekä oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Lisäksi siinä säädettäisiin, että erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan ensisijainen opetuspaikka on oppilaan oma koulu, eli lähikoulu tai koulu, johon hän on hakeutunut oppilaaksi. Pääsäännöstä voisi olla poikkeuksia tilanteissa, joissa opetus oppilaan omassa koulussa ei ole mahdollista tai ei ole perustellusti oppilaan edun mukaista.

Voimassaolevaa säännöstä on tarkoitus muuttaa siten, että sairaalan sijaintikunta olisi velvollinen järjestämään sairaalassa potilaana olevalle oppilaalle opetusta, kuten se hänen terveytensä huomioon ottaen on mahdollista. Muutoksen myötä velvollisuutta järjestää opetusta ei jatkossa voisi rajoittaa vetoamalla muihin olosuhteisiin.

Vammaisfoorumin mielestä esitetty muutos on kannatettava. Muihin olosuhteisiin vetoaminen mahdollistaa säännöksen vaihtelevan tulkinnan ja voi siten vaarantaa oppilaan edun. On hyvä, että tulevaisuudessa sairaalassa potilaana olevien perusopetuksen oppilaiden opetus voidaan jättää järjestämättä vain oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

Ehdotuksen mukaan erikoissairaanhoidon avohoidossa oleva perusopetuksen oppilas on otettava sairaalaopetukseen, ellei opetus omassa koulussa, kaikista lain mahdollistamista tukimuodoista huolimatta, ole oppilaan edun mukaista. Ensisijaista olisi järjestää erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetus omassa koulussa lain mukaista kolmiportaista tukea hyödyntäen. Jos tämä ei ole oppilaan edun mukaista, on avohoidossa olevan oppilaan opetus järjestettävä kokonaan tai osittain muualla kuin omassa koulussa.

Vammaisfoorumi pitää esitystä lähtökohtaisesti hyvänä. On tärkeää, että avopotilaana olevan perusopetuksen oppilaan oikeus opetukseen ja oppimiseen toteutuu hänen terveydentilansa, erityistarpeidensa ja etunsa mukaisesti. Ellei opetus lähikoulussa ole oppilaan edun mukainen vaihtoehto, ratkaisu sairaalaopetuksesta on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi sairaalaopetuksen on oltava tosiasiassa mahdollista ja sen järjestämisen on toteuduttava oppilaan edun mukaisesti. On muistettava, että jokaisen avohoidossa olevan oppilaan tilanne on yksilöllinen.

Ensisijassa erikoissairaanhoidossa olevan oppilaan opetuksen järjestämisestä sopivat oppilaan opetuksen järjestäjä ja sairaalan sijaintikunta. Jos opetuksen järjestäjä on muu kuin oppilaan kotikunta, asiasta on sovittava myös kotikunnan kanssa. Ennen päätöstä on kuultava oppilasta, tämän huoltajia tai muuta laillista edustajaa, oppilaan opetuksen järjestäjää sekä oppilaan oppilashuollosta vastaavia henkilöitä. Ellei sopimukseen päästä, päätöksen tekee sairaalan sijaintikunta.

Vammaisfoorumista on välttämätöntä, että ennen päätöksentekoa kuullaan yllä mainittuja tahoja. Lisäksi on kuultava tarvittaessa myös muita asiantuntijoita.

Pykälän 3 momentissa ehdotettu velvollisuus sairaalaopetuksen järjestäjän ja oppilaan oman koulun suunnitelmallisesta yhteistyöstä riittävän opetuksen tuen takaamiseksi on hyvä. Oppilaalla on oppioikeus, jonka toteutumiseen vaikuttavat mm. tarkoituksenmukaiset tukitoimet. Yhteistyöhön velvoittaminen myös sairaalaopetuksen nivelvaiheissa on tärkeää.

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön, 29 §

Opetus- ja kulttuuriministeriön 11.2.2013 päivätyn hallituksen esityksen luonnoksen mukaan 29 §:n 6 momentissa säädettäisiin aiemmin ko. pykälässä säädettyjen oikeuksien ja velvollisuuksien voimassaolosta aikana, jolloin oppilas opetuksen järjestäjän järjestämän koulukuljetuksen takia odottaa opetuksen järjestäjän osoittamassa paikassa työpäivän alkamista tai työpäivän päätyttyä kuljetuksen alkamista.

Eduskunnalle annetussa esityksessä ei tätä mainintaa ole. Käsiteltävänä olevan esityksen 29 § 6 momentin mukaan pykälässä säädetyt oikeudet ja velvollisuudet ovat voimassa ajan, jolloin oppilas osallistuu opetussuunnitelman tai opetuksen järjestäjän hyväksymän muun perusopetuslain tai sen nojalla annettujen säädösten nojalla laaditun suunnitelman mukaiseen opetukseen tai toimintaan. Pykälästä tai yksityiskohtaisista perusteluista ei käy ilmi, koskeeko tämä aikaa, jolloin oppilas odottaa työpäivän alkamista tai koulukuljetusta.

Vammaisfoorumi pitää pykälään tehtyä muutosta valitettavana. Oppilaiden kannalta on oleellisen tärkeää, ettei koulukuljetuksen odottamiseen kuluvana aikana esiinny kiusaamista tai muuta ei-toivottavaa toimintaa. Mikäli tällaista toimintaa esiintyy, opetuksen järjestäjän on tosiasiassa ryhdyttävä perusopetuslain mahdollistamiin toimenpiteisiin.

Pykälän 7 momentissa säädetään opettajan tai rehtorin velvollisuudesta ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Ilmoitusvelvollisuuden ohella koulun henkilökunta voisi tarvittaessa tukea huoltajaa kiusaamisen tms. selvittämisessä ja siihen puuttumisessa koulun käytettävissä olevin keinoin myös koulumatkojen osalta.

Myös tätä momenttia on muutettu opetus- ja kulttuuriministeriön 11.2.2013 päivätystä hallituksen esityksen luonnoksesta. Luonnoksessa koulun puuttumis- ja toimenpidevelvoite tuotiin esiin käsiteltävänä olevaa esitystä voimakkaammin. Vammaisfoorumi kannattaa opettajien ja rehtorin ilmoitusvelvollisuutta. Se on huolestunut, jääkö koulun toiminta ilmoitusvelvollisuuden tasolle, koska muuta tukea ja yhteistyötä huoltajan kanssa asian selvittämiseksi vain suositellaan.

Oppilaan velvollisuudet, 35 §

Ehdotuksen mukaan pykälässä säädetään myös vahingonkorvauksesta perusopetuksessa sattuneesta vahingosta ja velvollisuudesta korjata aiheuttamansa vahinko. Tämä toteutetaan pykälään kirjattavalla viittaussäännöksellä vahingonkorvauslakiin (412/1974).

Vammaisfoorumi muistuttaa, että koulupäivän aikana sattunut vahinko, vahingonteko tai vastaava voi kohdistua myös vammaisen oppilaan välttämättömään apuvälineeseen tai muuhun sen kaltaiseen omaisuuteen. Esimerkiksi oppilaalle välttämättömien silmälasien rikkoutuessa kustannukset jäävät helposti silmälaseja tarvitsevan oppilaan huoltajien maksettavaksi. Vahingonkorvauslain mukainen oikeusprosessi on perheelle raskas ja siihen liittyy kuluriski. Vammaisten oppilaiden käyttämät apuvälineet ovat välttämättömiä opetukseen osallistumiseksi ja oppioikeuden toteutumiseksi.

Osallisuus ja opiskelijakunta, 47 a §

Ehdotetun pykälän 1 momentin mukaan opetuksen järjestäjän tulee mm. edistää kaikkien oppilaiden osallisuutta ja huolehtia, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä asioista. Pykälän 2 momentin mukaan koululla on oltava sen oppilaista muodostuva oppilaskunta.

Vammaisfoorumi muistuttaa, että vammaisten oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien on oltava yhdenvertaiset muiden oppilaiden vaikutusmahdollisuuksien kanssa. Samoin yhdenvertaisuuden on toteuduttava pykälän 4 momentissa säädettävän oppilaiden ja heidän huoltajiensa näkemysten selvittämisen kohdalla. Tällöin on otettava huomioon myös mahdolliset oppilaiden vammaiset huoltajat.

Lukiolaki

Opiskelijan velvollisuudet, 25 §

Ehdotuksen mukaan lukiolain 25 §:ään lisätään uusi 3 momentti, johon kirjataan viittaussäännös vahingonkorvauslakiin. Momentin mukaan opiskelija olisi velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon siten, kuin vahingonkorvauslaissa säädetään.

Vammaisfoorumi kannattaa esitystä. Samalla se viittaa yllä perusopetuslain vastaavaan pykälään kirjaamiinsa huomioihin.

Osallisuus ja opiskelijakunta, 27 §

Ehdotuksen mukaan koulutuksen järjestäjän on edistettävä kaikkien opiskelijoiden osallisuutta. Lisäksi sen on huolehdittava, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista.

Vammaisfoorumi muistuttaa, että osallisuuden edistäminen koskee myös vammaisia opiskelijoita. Heillä on oltava yhdenvertainen oikeus osallistua ja ilmaista mielipiteensä kuin muillakin opiskelijoilla. Sama osallisuuden yhdenvertaisuus koskee myös opiskelijakuntia sekä oppilaitoksen tai koulutuksen järjestäjien velvollisuutta selvittää opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa näkemyksiä toiminnastaan. Tässä kohden on otettava huomioon mahdolliset opiskelijoiden vammaiset vanhemmat ja heidän yhdenvertainen osallistuminen.

Laki ammatillisesta koulutuksesta

Opiskelijan velvollisuudet, 34 §

Ehdotuksen mukaan lakiin ammatillisesta koulutuksesta lisätään viittaussäännös vahingonkorvauslakiin. Uuden 3 momentin mukaan opiskelija olisi velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon siten kuin vahingonkorvauslaissa säädetään.

Vammaisfoorumi kannattaa esitystä. Samalla se viittaa yllä perusopetuslain vastaavaan pykälään kirjaamiinsa huomioihin.

Osallisuus ja opiskelijakunta, 36 §

Vammaisfoorumi viittaa yllä lukiolain 27 §:n kohdalla esittämiinsä huomioihin.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuudesta annettu laki

Erikoissairaanhoidossa olevan, koulukotiopetuksen ja lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus, 41 §

Tällä hetkellä kotikunnan maksuosuudeksi katsotaan vain oppilaalle sairaalan potilaana annettava sairaalaopetus. Ehdotuksen mukaan jatkossa erikoissairaanhoidon piirissä olevalla ns. ”avopotilaalla” on tietyissä tilanteissa, muiden tukimuotojen ollessa riittämättömät, oikeus päästä sairaalan tai muun erikoissairaanhoidon toimintayksikön sijaintikunnan järjestämään opetukseen. Lisäksi opetuksen järjestäjien on järjestettävä nivelvaiheissa ennen sairaalaopetuksen alkua ja sen päätyttyä annettava riittävä ja välttämätön tuki. Nämä rinnastettaisiin rahoituksen kannalta erikoissairaanhoidossa olevalle oppilaalle annettavaan opetukseen. Tällöin ne voitaisiin laskuttaa oppilaan asuinkunnalta.

Ehdotuksen mukaan korvauksen laskennallisena perusteena käytetään opetuspäivää. Se on päivä, jolloin oppilas ei osallistu oman koulunsa opetukseen, vaan vastuu opetuksen käytännön järjestämisestä on sairaalan tai erikoissairaanhoidon muun toimintayksikön sijaintikunnalla. Nivelvaiheiden tuki laskutetaan kuitenkin toteutuneita kustannuksia vastaavasti.


Vammaisfoorumin mielestä ehdotus on hyvä. Tällöin kustannukset jakautuvat tosiasiallisen toteutumisen mukaan. Ehdotettu muutos ei saa vaarantaa oppilaiden tosiasiallista mahdollisuutta opetukseen, vaan sen tarve on ratkaistava perusopetuslain 4 a §:ssä säädetyllä tavalla.


Merja Heikkonen
puheenjohtaja

Pirkko Mahlamäki
pääsihteeri

Lisätietoja

Näkövammaisten Keskusliitto ry koulutuspoliittinen suunnittelija Sari Kokko, 050 401 5802, etunimi.sukunimi@nkl.fi