Vetoomus 25.9.2015
Ve­too­mus me­dia­mark­ki­noi­ta ar­vioi­val­le työ­ryh­mäl­le kos­kien te­le­vi­sio-oh­jel­mien ää­ni­teks­ti­tyk­sen tär­keyt­tä

Näkövammaisten Keskusliitto ry

Liikenne- ja viestintäministeriö
Kotimaisia mediamarkkinoita arvioiva työryhmä
00102 Eduskunta

Näkövammaisten Keskusliitto ry on huolestunut mediamarkkinoita arvioivan työryhmän toimeksiannossa olevasta maininnasta televisio-ohjelmien tekstitysvelvoitteista. Katsomme, että velvoitteita ei pidä purkaa, vaan päin vastoin tekstityspalveluja ja näkövammaisille tarkoitettuja äänitekstipalveluja on lisättävä ja kehitettävä sekä YLE:ssä että kaupallisella puolella television koko ohjelmatarjonnan saavutettavuuden parantamiseksi.

YLE:n kanssa hyvässä yhteistyössä kehitetty äänitekstitys eli tv-ohjelmien tekstien kuunneltavaksi saattaminen on lisännyt näkövammaisten mahdollisuuksia hyödyntää television ohjelmatarjontaa niin asiaohjelmien, kulttuurin kuin viihteen osalta. Palvelu toimii hyvin eikä haittaa muita television käyttäjiä. Siitä hyötyvät paitsi näkövammaiset myös ikäihmiset, kuulovammaiset, muut lukemisesteiset ja suomen kieltä vajavaisesti osaavat. Palvelu lisää näkövammaisten mahdollisuuksia elää itsenäistä elämää ja vähentää erityispalvelujen tarvetta.

Suomen perustuslain 14. pykälässä todetaan, että ”julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan”. Tekstitysvelvollisuuden ja äänitekstityksen keventäminen vaikeuttaisivat näkövammaisten kansalaisten tiedonsaantia ja heikentäisivät siten näiden ryhmien yhteiskunnallisen osallistumisen edellytyksiä.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa yleissopimuksessa mainitaan erikseen oikeus ottaa osaa televisiotarjontaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. Sopimuksen artiklassa 30 korostetaan, että vammaisilla on oikeus ”osallistua muiden kanssa yhdenvertaisesti kulttuurielämään ja oikeutena seurata televisio-ohjelmia, elokuvia, teatteria ja muuta kulttuuritoimintaa saavutettavassa muodossa”. Lisäksi sopimuksen artikla 21 korostaa vapautta etsiä, vastaanottaa ja välittää tietoja ja ajatuksia yhdenvertaisesti muiden kanssa. Suomi on parhaillaan ratifioimassa sopimusta.

On myös huomattava, että Suomen hallitus on nimennyt eräiksi kärkihankkeikseen palveluiden asiakaslähtöisyyden sekä eriarvoisuuden vähentämisen. TV-tekstitys ja äänitekstitys palvelevat kumpaakin tavoitetta ja vaikuttavat monen vähemmistön tiedonsaannin edellytyksiin.

Myös Yleisradion omat linjaukset korostavat Ylen tehtävää osallistumisen ja demokraattiseen keskustelun edistäjänä. Lisäksi Yle on linjannut tekevänsä sisältönsä saavutettaviksi ja palvelevansa kaikkia Suomessa asuvia. Toivomme, että nämä aikeet ohjaavat Ylen toimintaa myös näkövammaisille suunnattujen palveluiden osalta.

Teuvo Heikkonen
tiedonsaantijohtaja

Timo Kuoppala
ts. järjestöjohtaja