Vam­mai­sen py­sä­köin­ti­lu­van ha­ke­mi­nen 1.1.2016 al­kaen

Trafin tiedote 20.10.2015

Vammaisen pysäköintilupaa haetaan 1.1.2016 lähtien Trafin palveluntuottajan Ajovarman palvelupisteestä. Pysäköintilupa postitetaan asiakkaalle kotiin.

Poliisi myöntää vammaisen pysäköintiluvat ja vastaa neuvonnasta vuoden 2015 loppuun asti. Poliisi sekä julkiset ja yksityiset pysäköinninvalvojat vastaavat pysäköintilupien oikeanlaisesta käytöstä ja valvonnasta jatkossakin samalla tavalla kuin tähän asti.

Vammaisen pysäköintiluvan saantiperusteisiin ei tule muutoksia. Lupa myönnetään hakijalle, jolla on luvan saannin edellytykset täyttävä haitta. Tällä tarkoitetaan
  • sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa haittaa, joka estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja joka kokonaisuudessaan tarkastellen kuuluu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluokkaan 11
  • näön tarkkuutta, joka on paremmassa silmässä enintään 0,1 tai joka on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään tapaturmavakuutuslain 18 a §:n haittaluokan 17 mukainen.
  • Lupa voidaan myöntää myös vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten, jos kuljetettavalla on säännöllinen ja usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa
Vammaisen pysäköintiluvan saamisen edellytysten täyttymisen arvioinnin tekee edelleen lääkäri. Pysäköintiluvan myöntämistä varten otetaan 1.1.2016 käyttöön erillinen lääkärinlausuntolomake lupien myöntämisen selkeyttämiseksi.

Lupaa voi hakea myös Trafin sähköisistä asiakaspalveluista alkuvuodesta 2016.

Uusien vammaisen pysäköintilupien ulkonäkö muuttuu

Vuoden 2016 alusta myönnettävien pysäköintilupien kääntöpuolella ei enää ole luvanhaltijan valokuvaa eikä allekirjoitusta.

Jos pysyvän vamman perusteella myönnetty pysäköintilupa on päättymässä, uusi lupa myönnetään aikaisemman pysäköintiluvan perusteella. Tällöin aikaisempi pysäköintilupa pitää esittää hakemuksen jättämisen yhteydessä. Muussa tapauksessa vaaditaan uusi lääkärinlausunto uuden pysäköintiluvan myöntämiseksi.

Pysäköintiluvan tiedot voidaan tarvittaessa myös tarkistaa luvan myöntäneeltä poliisilaitokselta.

Poliisin ennen 1.1.2016 myöntämät luvat ovat voimassa lupaan merkityn voimassaoloajan mukaisesti.

Vapautus ajoneuvoverosta

Asiakas voi alkuvuodesta 2016 hakea vapautusta ajoneuvoverosta samalla, kun hän hakee vammaisen pysäköintilupaa Trafin palveluntuottajan Ajovarman toimipisteestä. Pelkkää verovapautusta Ajovarmasta ei kuitenkaan voi hakea. Vapautusta ajoneuvoverosta tulee hakea kolmen vuoden kuluessa pysäköintiluvan myöntämisestä.

Jos henkilöllä on jo vammaisen pysäköintilupa, verovapautusta haetaan Trafista samalla tavalla kuin tähänkin asti eli postittamalla hakemus Trafiin tai hakemalla vapautusta sähköisesti Suomi.fi-palvelun kautta.

Vuoden 2016 aikana tulee mahdolliseksi hakea vapautusta ajoneuvoverosta myös Trafin sähköisen asiointipalvelun kautta. Palvelun käyttöönoton tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja verovapautuksen hakemisesta saat osoitteesta www.trafi.fi/ajoneuvovero tai ottamalla yhteyttä Trafin ajoneuvoveroneuvontaan 029 534 5125 (pvm/mpm), arkisin klo 8–18.

Uusi rekisteri vammaisen pysäköintiluville

Trafi alkaa ylläpitää valtakunnallista rekisteriä uusista vammaisen pysäköintiluvista 1.1.2016. Tätä aiemmin myönnettyjä lupia ei kuitenkaan siirretä rekisteriin, vaan näitä tietoja säilytetään jatkossakin poliisilaitosten omissa arkistoissa.

Lisätietoja