13.2.2017
Nä­kö­vam­mais­ten lii­ton kun­ta­vaa­li­tee­sit 2017

Näkövammaisten liiton järjestöpäivillä julkaistiin Näkövammaisten liiton kuntavaaliteesit 2017.

Oppioikeus on jokaisella

Perusopetuksessa opiskelee noin 700 näkövammaista oppilasta. Suurin osa heistä on lähikoulussa. Oppivelvollisuuden lisäksi jokaisella lapsella ja nuorella on oppioikeus. Näkövammaisten oppilaiden oppioikeus tarkoittaa, että he saavat opiskelussaan tarvitsemansa palvelut, tukitoimet ja erityisjärjestelyt oman tarpeensa mukaan. Koulunkäynnin ohjaajan apua, apuvälineitä ja muita tukitoimia mietitään näkövammaisen oppilaan tarpeista käsin - ei kunnan budjetista käsin pelkkänä kustannuseränä. Oppioikeus ulottuu varhaiskasvatuksesta alkaen kaikille koulutusasteille.

Saavutettavat sähköiset palvelut

Digitalisaatiokehityksen huumassa kunnissa varmistetaan, että kaikki käytössä olevat tai käyttöön tulevat sähköiset palvelut ja materiaalit sekä verkkosivustot ovat saavutettavia. Saavutettavuus tarkoittaa, että sähköisten palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä, ylläpidossa ja päivittämisessä noudatetaan periaatteita ja tekniikoita, joilla varmistetaan, että näkövammainen voi käyttää sähköisiä palveluja ja materiaaleja itsenäisesti.

Työ - tärkeä osa elämää

Näkövammaisten työllisyysaste on 41 %, kun koko väestössä se on 68 %. Kokoaikatyössä työssäkäyvistä näkövammaisista on 22 %. Muut tekevät erilaista osa-aikatyötä. Ilman työn tekemisen mahdollisuutta näkövammaiset elävät aikuisikänsä vähävaraisina, elleivät jopa köyhyydessä. Kunnan on kannettava oma vastuunsa näkövammaisten mahdollisuudesta päästä koulutustaan ja osaamistaan vastaavaan työhön.

Oikeus osallistua

Jokaisella kuntalaisella on oikeus osallistua ja saada äänensä kuuluville. Näkövammaiset kuntalaiset ovat mukana päätöksenteossa yhdenvertaisesti muiden kanssa. Kunnissa muistetaan, että näkövammainen kuntalainen on ensisijassa kuntalainen, jonka elämä koskettaa kunnan toimintoja samalla tavoin kuin samanikäisen vammattoman elämä.
Kuntavaalien logo. Oranssi ympyrä, jossa on valkoinen äänitorven kuva ja tekstit

Ei pidä unohtaa vammaisjärjestöjä eikä vammaisneuvostoja

Vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston osaaminen ja kokemustieto on otettava kunnissa käyttöön.