Siirry pääsisältöön

Nä­kö­vam­mais­ten liitto muistutti Helsinkiä vii­vyt­te­lys­tä

Näkövammaisten liitto teki vuoden 2022 lopulla muistutuksen Helsingin kaupungin vammaispalvelujen päätöksentekoprosessista ja menettelytavoista erityisesti ikääntyneiden näkövammaisten henkilökohtaisen avun hakemuksia koskevassa päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa.

Katsoimme, että Helsingin kaupungin vammaispalvelut viivyttää vammaispalveluja koskevien päätösten tekemistä ja niiden toimeenpanoa päätöksentekoprosessin kaikissa vaiheissa.

Muistutuksessa edellytimme, että Helsingin kaupungin vammaispalvelut

  • lakkaa käyttämästä lainsäädännön, oikeuskäytännön ja YK:n vammaissopimuksen vastaisia sisäisiä soveltamisohjeita
  • lakkaa viivyttämästä vammaispalveluhakemuksia koskevia päätöksiä ja kierrättämästä hakemusten käsittelyä aina hallinto-oikeuden kautta, silloinkin kun asiassa on olemassa ennakkoratkaisukäytäntöä
  • panee täytäntöön hallinto-oikeuden asiakkaalle myönteiset päätökset välittömästi hallintolain 23 §:n 1 momentin ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 122.2 §:n mukaisesti
  • lakkaa perusteettomasti hakemasta valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta sellaisissa hallinto-oikeuden asiakkaalle myönteisissä päätöksissä, joista on jo olemassa ennakkoratkaisukäytäntöä
  • käsittelee vammaispalveluiden viivästymisestä aiheutuneiden kulujen korvausvaatimukset ilman aiheetonta viivyttelyä.

Liiton Helsingiltä saaman vastauksen mukaan vammaisten sosiaalityössä ei enää pyritä arvioimaan, onko silmänpohjarappeuma aiheutunut ikääntymisestä. Sen sijaan noudatetaan oikeuskäytäntöä, jonka perusteella näkövamma tulkitaan aina vaikeavammaisuudeksi sen alkamisiästä ja diagnoosista riippumatta.

Tämä on hyvä asia, sillä näkövamma ei ole tavallista ikääntymistä eikä näkövamma tule kaikille. Epäselväksi jää, mitä Helsinki tarkoittaa sillä, että hallinto-oikeuden asiakkaalle myönteistä vammaispalvelupäätöstä ei ole tarkoituksenmukaista laittaa täytäntöön, jos vammaistyössä on arvioitu, ettei palvelua pitäisi myöntää. On erikoista, mikäli tällaista toimintaa jatketaan, kun eduskunnan oikeusasiamies on antanut Helsingille kesällä 2022 huomautuksen lainvastaisesta viivyttelystä hallinto-oikeuden vammaispalveluja koskevan päätöksen täytäntöönpanossa (EOAK/4937/2021)