Palveluopas 2017
14 Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maa­si pää­tök­seen

14.1 Viranomainen voi itse muuttaa tekemäänsä päätöstä

(Hallintolaki)

Mikäli asiakas on tyytymätön viranomaisen tekemään ratkaisuun, on hyvä neuvotella päätöksen tehneen viranomaisen kanssa ennen varsinaista muutoksenhakua. Tällöin voi esittää lisäperusteluja hakemuksensa tueksi, selventää jo aiemmin annettuja selvityksiä ja pyytää viranomaista itse oikaisemaan tekemänsä päätöksen. Tärkeää on, että itseoikaisupyyntö esitetään pian päätöksen tiedoksisaannin jälkeen, jotta valitus on tarvittaessa mahdollista tehdä sille erikseen säädetyssä määräajassa.  Jos muutoksenhaulle säädetty määräaika ehtii umpeutua ja jos asiassa ilmenee uusia seikkoja hakemuksen tueksi, niin aina on mahdollista tehdä uusi hakemus.

14.2 Päätöksen tiedoksianto ja valitusosoitus

(Hallintolainkäyttölaki, hallintolaki)

Päätös on aina annettava tiedoksi joko alkuperäisenä tai oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on postitettu tavallisena kirjeenä tai vaihtoehtoisesti saantitodistuksen osoittamana päivänä. Seitsemän päivän määräajan laskeminen aloitetaan postituspäivää seuraavasta päivästä. Muutoksenhakuajan lasketaan alkavan päätöksen tiedoksisaantipäivästä.

Viranomaisten päätösten liitteenä on oltava valitusosoitus, jossa mainitaan mille viranomaiselle valituskirjelmä toimitetaan sekä miten ja missä ajassa päätökseen saa hakea muutosta. Valitusosoituksessa kerrotaan, mitä valituskirjelmän tulee sisältää, mitä liitteitä on oltava mukana sekä ohjeet valituksen perille toimittamisesta. Mikäli päätöksestä ei voi valittaa, päätöksessä on oltava tieto siitä, minkä säännöksen nojalla valittaminen ei ole mahdollista.

14.3 Kuinka kirjoitan valituksen

(Hallintolainkäyttölaki)

Muutoksenhaun ensimmäinen vaihe on valituksen kirjoittaminen. Valituksessa on kerrottava:
  • miltä osin on tyytymätön päätökseen
  • vaatimus siitä, miten päätöstä pitää muuttaa
  • miksi on tyytymätön saamaansa päätökseen
  • millä perusteilla muutosta haetaan.
Valituskirjelmä on allekirjoitettava omakätisesti. Jos asiakas on hankkinut uuden lääkärinlausunnon valituksen tueksi, se on liitettävä mukaan valitukseen. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.

Valitusajan päättymisen jälkeen
  • voi esittää uusia vaatimuksia olosuhteiden muuttumiseen liittyviin tai valitusajan jälkeen tietoon tulleisiin seikkoihin
  • vaatimusten laajentaminen alkuperäisistä ei ole mahdollista
  • puutteellista valitusta voi myös täydentää esittämällä uusia perusteita vaatimuksensa tueksi.
Täydentämisen tulee tapahtua kohtuullisessa ajassa valituksen jättämisestä.

14.4 Valituksen käsittely

(Hallintolainkäyttölaki, oikeusapulaki)

Sosiaaliturvaan liittyvien valitusasioiden käsittely eri muutoksenhakuelimissä on pääsääntöisesti kirjallista. Sosiaaliturva-asioissa muutoksenhaku on mahdollista hoitaa itsenäisesti, ilman asianajajan apua. 1.1.2016 alkaen suuri osa hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden päätöksistä muuttui maksullisiksi ja niistä peritään oikeudenkäyntimaksu (250 euroa / 500 euroa). Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä muun muassa yksityishenkilön vireille panemissa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa asioissa (sisältäen vammaispalveluasiat) eikä perustoimeentuloa koskevissa valituksissa. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Henkilöltä, jolle on myönnetty oikeusapua, ei peritä tuomioistuinmaksua.

14.5 Sosiaalihuoltolain mukaisesta päätöksestä valittaminen

(Sosiaalihuoltolaki, hallintolaki, hallintolainkäyttölaki)

Sosiaalihuoltolain mukaisesta päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen sosiaalilautakuntaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Sosiaalilautakunnan päätökseen tyytymätön voi edelleen valittaa hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivän laskemisesta kerrotaan tarkemmin luvussa 14.2. Sosiaalihuoltoa koskevista palveluista voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitusluvan kautta (aikaisemmin valituskielto). Valitusluvan myöntämisen edellytyksenä on joko valituksen erittäin suuri merkitys valittajalle tai oikeuskäytännön yhtäläisyydelle tai asia on tärkeä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa.

14.6 Vammaispalvelulain mukaisesta päätöksestä valittaminen

(Vammaispalvelulaki)

Kunnan vammaispalvelupäätöksestä voi valittaa sosiaalilautakuntaan 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Lautakunnan päätökseen tyytymätön voi edelleen valittaa hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Subjektiivisista oikeuksista (kuljetuspalvelu, henkilökohtainen apu, palveluasuminen, asunnon muutotyöt, asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä päivätoiminta) voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Muiden vammaispalvelulakiin sisältyvien palvelujen ja tukitoimien osalta hallinto-oikeuden päätöksistä valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen on mahdollista vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Luvan myöntämisen edellytyksenä on joko valituksen erittäin suuri merkitys valittajalle tai oikeuskäytännön yhtäläisyydelle tai asia on tärkeä lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa.

14.7 Asiakasmaksuista valittaminen

(Asiakasmaksulaki, sosiaalihuoltolaki, hallintolainkäyttölaki)

Sosiaalipalveluista perittäviin maksuihin liittyvä muutoksenhaku muuttui 1.1.2016 jälkeen annettujen päätösten osalta. Uusista päätöksistä tehdään hallintolain mukainen oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa (aiemmin 14 päivän) ja tästä päätöksestä on mahdollista valittaa edelleen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan muutoksenhakulupa. Ennen 1.1.2016 annetuissa päätöksissä noudatetaan aikaisempaa muutoksenhakusäännöstä.

14.8 Valittaminen terveydenhuollossa ja potilasvahingot

(Laki potilaan asemasta ja oikeuksista, hallintolainkäyttölaki, potilasvahinkolaki)

Potilasasiamieheltä saa neuvoja ja apua potilaan asemaan ja oikeuksiin sekä vahingonkorvauksiin liittyvissä kysymyksissä. Terveydenhuollossa varsinaisista hoitopäätöksistä ei ole muutoksenhakuoikeutta. Jos on tyytymätön kuntoutuksen palvelujen tai apuvälineiden tarpeen arvioon ja hankintaan liittyviin päätöksiin, tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä päätöksentekijään tai hänen esimieheensä. Mikäli asia ei ratkea yhteydenoton perusteella, asiasta voi tehdä
  1. muistutuksen terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle eli sairaanhoitopiirissä johtajalääkärille ja terveyskeskuksissa ylilääkärille (katso luku 15)
  2. kantelun aluehallintovirastoon (katso luku 15) tai
  3. voi viedä hallintoriitana hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.
Hallintoriita tulee vireille hakemuksella, joka toimitetaan hallinto-oikeudelle. Hakemuskirjelmässä on mainittava päätös, johon on tyytymätön sekä toimenpide, jota vaaditaan. Vaatimus on myös perusteltava. Hallinto-oikeuden päätöksestä voi valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Potilasvahingosta on kyse silloin, kun terveydenhoidossa on sattunut henkilövahinko eli sairaus, vamma tai muu objektiivisesti todettavissa oleva terveydentilan heikentyminen tai kuolema. Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta huolehtii Potilasvakuutuskeskus, www.pvk.fi, p. 040 450 4590. Potilasvakuutus korvaa tutkimuksissa ja hoidoissa syntyneitä haittoja ja menetyksiä potilasvahinkolain mukaan. Potilaan kannattaa keskustella ilmoituksen tarpeesta hoitavan lääkärin, hoitohenkilökunnan tai potilasasiamiehen kanssa (katso kohta 2.7.2).

Potilasvakuutuskeskuksen korvauspäätökseen tyytymätön voi pyytää ratkaisusuosituksen potilasvahinkolautakunnalta tai saattaa asiansa tuomioistuimeen. Lisätietoja potilasvahinkolautakunnasta p. 020 743 4343, www.pvltk.fi.

14.9 Kelan päätöksestä valittaminen

Kelan päätöksiin haetaan muutosta kirjallisesti. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista (katso luku 14.2). Muutoksenhakijalla on oikeus saada tietoa Kelalta asian käsittelyyn vaikuttaneista asiakirjoista. Kela tutkii, voidaanko päätös oikaista. Jos kaikki valittajan vaatimukset hyväksytään, valitus raukeaa ja Kela antaa oikaisusta päätöksen. Jollei päätöstä oikaista, valitus siirretään lausuntoineen muutoksenhakulautakunnalle. Lautakunnan päätöksestä voi valittaa 30 päivän kuluessa vakuutusoikeuteen. Ohjeita muutoksenhakuun löytyy Kelan verkkosivuilta.

14.10 Valittaminen työeläkelaitoksen päätöksestä

(Hallintolainkäyttölaki, kunnallinen eläkelaki, laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta, työeläkelait, vakuutusoikeuslaki, valtion eläkelaki)

Kaikissa yksityisten ja julkisten alojen työeläketurvaa koskevissa asioissa ensimmäinen muutoksenhakuaste on työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta. Muutoksenhakukirjelmä on toimitettava eläkelaitokseen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (katso luku 14.2). Valitukseen liitetään mukaan jäljennös päätöksestä josta valitetaan ja selvitykset joihin vedotaan. Lisäselvityksiä voi toimittaa myöhemmin. Jos eläkelaitos ei katso voivansa muuttaa päätöstä, asia siirtyy työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan tutkittavaksi. Eläkelaitos toimittaa asiassa aikaisemmin kertyneet selvitykset lautakunnalle. Lautakunnan päätöksiin haetaan muutosta vakuutusoikeudelta, joka on ylin oikeusaste. Työeläkelakien nojalla annettuun päätökseen voi hakea muutosta valittamalla siten kuin työeläkelaeissa (TyEL, YEL) ja hallintolainkäyttölaissa  säädetään. Lisätietoja www.telk.fi, www.vakuutusoikeus.fi.

14.11 Tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöiden päätöksestä valittaminen

(Hallintolainkäyttölaki, lait tapaturmavakuutuslain ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta, tapaturmavakuutuslaki, vakuutusoikeuslaki)

Tapaturmavakuutuksen kuntoutusta koskevista vakuutusyhtiöiden päätöksistä voi valittaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Sen päätöksistä on jatkovalitusoikeus vakuutusoikeuteen. Vastaavissa liikennevakuutuslain kuntoutusta koskevissa asioissa muutosta haetaan valittamalla suoraan vakuutusoikeuteen. Valituskirjelmät on toimitettava muutoksenhakuelimille 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (katso luku 14.2). Lisätietoja www.tapaturmalautakunta.fi.